نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای رضایی آرا T.E1 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای نیک فر T.E2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا T.E3 فرد 2:30-4 دانلود