نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای مهرعلی A2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی A4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای موسی پور A4 فرد 5:45-7:15 دانلود