نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند A1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای ابراهیمی A4 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای احمدی A6 فرد 5:45-7:15 دانلود