نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند A1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی A3 فرد 7:30-9 دانلود
آقای صالحی A3 فرد 5:45-7:15 دانلود