نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی A3 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای قلی زاده A6 زوج 5:45-7:15 دانلود