نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای احمدی A2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای بهرامی A2 فرد 7:30-9 دانلود
آقای موسی پور A6 زوج 5:45-7:15 دانلود