نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای رضایی آرا A1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای زبان دار A6 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای زبان دار A6 فرد 7:30-9 دانلود