نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای موسی پور A4 زوج 7:30-9 دانلود