نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای پولادوند A1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای صالحی A1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای قلی زاده A5 زوج 5:45-7:15 دانلود