نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم قاسمیان S1 زوج 7:30-9 دانلود
خانم معین دوست S3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای فتحعلی S4 فرد 7:30-9 دانلود
خانم رضایی S4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای پولادوند S5 فرد 4-5:30 دانلود
آقای صدیق S6 فرد 4-5:30 دانلود
خانم زرین پور S6 زوج 7:30-9 دانلود