نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم رسولی S2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
خانم نادری S3 زوج 7:30-9 دانلود
خانم خدایی پناه S3 فرد 4-5:30 دانلود 
خانم رسولی S6 زوج 7:30-9 دانلود