نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم رضایی S2 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم رضایی S4 فرد 5:45-7:15 دانلود 
خانم طاهری S5 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم سیدی S5 زوج 7:30-9 دانلود
خانم ابراهیمی S6 فرد 4-5:30 دانلود