نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم صادقی مهر S1 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم طاهری S2 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم طاهری S2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور S3 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای رضایی آرا S4 فرد 4-5:30 دانلود 
خانم سیدی S4 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند S5 فرد 4-5:30 دانلود