نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم رضایی S2 فرد 7:30-9 دانلود
خانم صادقی مهر S2 فرد 7:30-9 دانلود
خانم رضایی S4 زوج 7:30-9 دانلود
آقای قلی زاده S5 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای چراغیان S5 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی S6 فرد 5:45-7:15 دانلود
خانم قاسمیان S6 زوج 7:30-9 دانلود
آقای پولادوند S6 فرد 5:45-7:15 دانلود