نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای چراغیان S1 فرد 4-5:30 دانلود 
خانم زرین پور S1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای احمدی S2 فرد 4-5:30 دانلود
خانم بطویی S5 فرد 7:30-9 دانلود