نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم بطویی S1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای پولادوند S2 فرد 4-5:30 دانلود
خانم ابراهیمی S3 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای مهرعلی S3 فرد 4-5:30 دانلود
آقای رضایی آرا S4 فرد 4-5:30 دانلود