نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای مهرعلی S1 فرد 4-5:30 دانلود
آقای چراغیان S2 فرد 4-5:30 دانلود
خانم وکیلی S2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای صالحی S3 فرد 4-5:30 دانلود
خانم رضایت پور S6 فرد 7:30-9 دانلود