نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم خدایی پناه S1 فرد 4-5:30 دانلود 
خانم رسولی S1 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم طاهری S2 فرد 7:30-9 دانلود 
خانم قاسمیان S4 زوج 4-5:30 دانلود
آقای مرادی S6 فرد 5:45-7:15 دانلود