نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم صادقی مهر S3 فرد 7:30-9 دانلود
خانم زرین پور S5 زوج 7:30-9 دانلود
آقای چراغیان S6 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای چراغیان S6 فرد 7:30-9 دانلود