نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم رسولی S1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
خانم رسولی S2 زوج 7:30-9 دانلود 
خانم خدایی پناه S2 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای فتحعلی S3 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مرادی S5 زوج 7:30-9 دانلود