زبان آموزان برتر (روژین ایلیا)

TE 3

FCE 2

E 6

FCE 5

TE 3

I 2

S 5

FCE

PI 5

A 3

I 1

PI 2

 

 

زبان آموزان برتر (پاک اندیشان هانی)

E 6

FCE 5

FCE 5

FCE 5

A 3

UI3

FCE2

UI2

I3