زبان آموزان برتر (روژین ایلیا)

PI1

UI1

I4

E6

UI4

I2

S2

S2

A5

A2

E 3

E 4

I 1

PI 4

 

 

زبان آموزان برتر (پاک اندیشان هانی)

UI1

UI2

I3

PI 6

I 2

E4