جذب مدرس زبان انگلیسی

 

همکاری-با-ما

 

مراحل جذب مدرس :

  • ارسال application form از طریق سایت یا واحدهای آموزشی
  • قبولی application form توسط هیئت علمی
  • شرکت در آزمون کتبی
  • شرکت در مصاحبه گروهی یا انفرادی و یا هر دو آنها بسته به نظر هیئت علمی
  • قبولی در آزمون demo در حضور هیئت علمی مربوطه
  • قبولی در ارزیابی های انجام گرفته 
  • شروع همکاری در واحد آموزشی مشروط برای 1 ترم (معادل 1/5 ماه)
  • در صورت برخورداری از استاندارهای آموزشی در ترم فوق، متقاضی به همکاری با مجموعه ادامه می دهد

Please select ALL applicable:

Name:

Surname:

Email Address:

Place of birth:

Gender:

Date of birth:

Marital Status:

Number of children:

Religion:

Cellphone:

Phone Number:

Address:

How did you get to know Rozhin Ilya:

Educational background:

Degrees:

PHD:

Major:

Where:

When:

MA/MS:

Major:

Where:

When:

BA/BS:

Major:

Where:

When:

High School:

Major:

Where:

When:

Other related courses:

Teaching background:

Please indicate all teaching experience for which you can produce documentation :(Start with the latest)

1

Institution

City

position

From

To

Books taught

2

Institution

City

position

From

To

Books taught

3

Institution

City

position

From

To

Books taught

4

Institution

City

position

From

To

Books taught

If you have ever lived abroad (where English was the first language):

When:

Where:

How long:

* Why would you like to join Rozhin Ilya?

* What experience are you bringing with yourself to Rozhin Ilya?

* In a paragraph state why you decided to become a teacher and how a person can make a good English teacher : (Obligatory) No less than 150 words.