travel

Vacation , Vocation

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه در رابطه با دو کلمه ی   Vacation , Vocation  می باشد

Vacation تعطیلات

Vocation حرفه 

برای  Vacation باید از حرف اضافه on استفاده کرد نه in 

They’re on vacation in Hawaii.

آنها در تعطیلات در هاوایی هستن.

Job شغل 

Vocation حرفه 

Vocation را با Job اشتباه نگیرید. Job به معنای شغل است ولی Vocation یعنی حرفه.

Nursing is not a job it’s the vocation.

پرستاری شغل نیست، حرفه است.


مطلب پیشنهادی : اشتباهات رایج در بخش شنیداری (Listening) زبان انگلیسی

دیدگاه ها