Subordination و Coordination در زبان انگلیسی چيست؟

subordinator این کلمه به معنای تبعیت می باشد و یک subordinator قرار است آنچه را که بعدش می آید تابع چیز دیگری کند. پیشوند Sub به معنای زیرین می باشد و این مبحث به ساختارهای زیرین و وابسته می پردازد. خب این به چه معناست؟ همانطور که بالاتر توضیح داده شد، برای این که یک clause وابسته شود، نیاز به یک subordination بوده که در ابتدای آن بیاید:

IC: She is a pretty girl.

Subordinator: because

Subordinator + IC = DC (dependent clause)

Because she is a pretty girl, + IC

Because she is a pretty girl, everybody stares at her

این توابع subordination در سه دسته ی Adverb clauses، Adjective Classes و Noun Clauses تقسیم می شوند یعنی به ترتیب subordination clause ای که در نقش قیدی، صفتی و اسمی واقع می شوند. به مثال های زیر دقت کنید:

The taxi driver that gave us a ride is Mr. Claire.

The subordinate clause that gave us a ride describes the taxi driver.

It is an adjective clause. Samantha worked hard till she dropped.

The subordinate clause till she dropped modifies the verb worked. It is an adverbial clause. Anything shaped like a coin can be put in this machine! The subordinate clause anything shaped like a coin is the subject of the sentence. It is a noun clause. شما ممکن است بپرسید کلمات subordinator در سه دسته ی Adverb clauses، Adjective Classes و Noun Clauses کدامند.
Coordination چیست؟

برای ارتباط دادن دو clause به یکدیگر به صورتی که هیچ کدام تابع دیگری نباشند و در واقع ارزش یکسانی داشته باشند، از coordination به معنای “همسطح” استفاده می گردد. از coordinator ها برای متصل کردن دو IC یا clause مستقل استفاده می گردد تا یک جمله ی مرکب یا compound ساخته شود:

COORDINATORS: FANBOYS (For, And, Nor, But, Or, Yet, So)

IC1: He is a doctor.

IC2: He can’t cure patients.

Compound sentence: He is a doctor(,) but he can’t cure patients.

نکته: گذاشتن ویرگول یا comma قبل از coordinator ها اختیاری می باشد. نکته: واژه ی yet همان but می باشد اما تعجب برانگیز می باشد. معادل آن در فارسی “ولی هنوز” می باشد: He has been studying English for 4 years yet he can’t speak fluently!

 

دیدگاه ها