travel

s & es endig pronunciations

s” یا  “ es ”  در سه حالت به کلمه اضافه می شوند:

  1. با اضافه شدن به اسم ، آن کلمه جمع می شود.
  2. در زمان حال ساده با اضافه شدن به فعل در صورت فاعل سوم شخص مفرد.
  3. با اضافه شدن به اسم به همراه “,” که باعث ساختن حالت ملکی برای آن اسم می شود.

 

“s” با صدای /س/:

اگر کلمه ای به یکی از صداهای تولید شده از حروف (f,k,t,p ,gh, ph) ختم شود. پسوند s در آن کلمه با صدای /س/ تلفظ می شود.درواقع تارهای صوتی لرزشی ندارند . مثال:

roofs, works, mats, maps, coughs, photographs

“es” با صدای / ایز/ :

اگر کلمه ای به یکی از صداهای تولید شده از حروف  (sh,ch,ce,se,ge,x)ختم شود. آن کلمه با صدای /ایز/ تلفظ می شود. مثال:

fishes, teaches, places, uses, oranges, boxes

سایر کلمات با صدای /z/ /ز/ تلفظ می شود .کلماتی که صدای آخر آنها تارهای صوتی را بلرزاند .

News, Tools, Cells, Names


مطلب پیشنهادی : اصطلاح پول در آوردن در زبان انگلیسی

دیدگاه ها