travel

good , weak

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. در رابطه با حرف اضافه ی  good , weak  می باشد.

  He is good in math.
✓  He is good at math.

“Good” با حرف اضافه “at” بکار می رود و به معنی داشتن مهارت در زمینه خاصی می باشد.

نکته:
اگر “weak” با حرف اضافه “in” استفاده بشه به معنی ضعیف بودن در کاری یا در چیزی می باشد.

He’s weak in physics.

او در فیزیک ضعیف است.

اگر “good” با حرف اضافه “in” استفاده بشه، به معنی رفتار خوب داشتن می باشد.

He’s good in class.

او در کلاس رفتار خوبی دارد.


مطلب پیشنهادی : اشتباهات رایج در بخش شنیداری (Listening) زبان انگلیسی

دیدگاه ها