travel

Exception , Except

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم چیزی یا کسی را از بقیه موارد همسان آن جدا کنیم و یا به قولی بخواهیم استثا قائل شدن را نشان دهیم از لغت Except و یا Exception استفاده می کنیم و به همراه آن از حرف اضافه to نیز استفاده می کنیم. به عبارت دیگر عبارت “به استثنای … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Exception to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Exception of

بنابراین:

به استثنای … : 

Exception of

✓   Exception to

مثال:

This is an exception of the rule

✓ This is an exception to the rule

این یک استثنا برای قانون می باشد.

نکته:

اگر قبل از expectation حرف اضافه with داشته باشیم، بعد از آن از حرف اضافه of استفاده می کنیم.

مثال:

She liked all her subjects with the exception of physics

او همه درس هاش به استثنای فیزیک را دوست داشت.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها