سوالات Yes-no

سوالات yes-no در زبان انگلیسی

در این پست قصد داریم به سوالات Yes-no در زبان انگلیسی بپردازیم. سوالات Yes-no با جواب های کوتاه آره یا نه جواب داده می شوند، به این نوع سوالات closed questions نیز گفته می شود.سوالات Yes-no حتما باید با یکی از افعال کمکی (auxiliary verbs) be, do, have و یا افعال مدال (modal auxiliary verbs) شروع شوند. لیست کلیه این افعال در جداول زیر آمده است:

Be Have Do
am  has does
is have do
are had did
was
were
افعال کمکی مدال (modal auxiliary verbs)
can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would

به چند مثال توجه کنید:

Do you want to watch TV

آیا می خواهی تلویزیون تماشا کنی؟

Does she want to play tennis

آیا او می خواهد تنیس بازی کند؟

Are you tired

آیا خسته ای؟

Can Sarah speak English

آیا سارا می تواند انگلیسی صحبت کنی؟

نحوه جواب دادن سوالات Yes-no

این نوع سوالات را می توان به چند شکل متفاوت پاسخ داد که یکی از رایج ترین آنها فقط استفاده از yes و no می باشد:

Are you hungry

Yes

آیا گرسنه هستی؟

آره.

Do you need more cheese

No

آیا پنیر بیشتری می خواهی؟

نه.

یکی دیگر از روش های رایج پاسخ دادن به این سوالات که در موقعیت های رسمی بسیار کاربردی است این است که بعد از yes یا no به ترتیب از یک ضمیر و یک فعل کمکی یا مدال استفاده می شود:

جواب منفی جواب مثبت سوال

No, she does not

No she doesn’t

Yes, she does Does he study
No, they are not.No, they aren’t Yes, they are Are they from here
No, she is not.No, she isn’t Yes, she is Is Sarah your sister
No, I have not.No, I haven’t Yes, I have Have you been playing soccer
No, he should not

No, he shouldn’t

Yes, he should. Should Mehran study more

 

نکته: همانطور که توجه کردید جواب های منفی (با استفاده از not) را می توان به شکل مخفف استفاده کرد ولی جواب های مثبت را نمی توان به این شکل استفاده کرد.

منفی کردن این سوالات

از دو روش برای منفی کردن سوالات کوتاه Yes-no استفاده می شود؛ روش رایج تر این است که not را به n’t که مخفف است تبدیل کنیم و سپس آن را به انتهای فعل کمکی یا مدال که سوال با آن شروع می شود اضافه کنیم:

Are you tired => Aren’t you tired

Do you watch volleyball => Don’t watch volleyball

در روش دوم not را بعد از فاعل (اسم یا ضمیر) بکار می بریم. این روش بیشتر در موقعیت های رسمی استفاده می شود.

Are you tired => Are you not tired

Do you watch volleyball => Do you not watch volleyball

مطلب پیشنهادی : “کاربرد Be در جملات”

دیدگاه ها