زمان گذشته کامل استمراری

Can / Could / Able to

تفاوت be able to, can و could

در زمان حال

can و able to را به طور کلی می توان به جای همدیگر استفاده کرد.

مثال:

? Can you call me right now

می تونی همین الان به من زنگ بزنی؟

Are you able to call me right now

می توانی همین الان به من زنگ بزنی؟

در زمان گذشته

 

برای زمان گذشته از could/couldn’t یا was/wasn’t able to استفاده می شود.

 

David couldn’t find the ball

دیوید نتوانست توپ را پیدا کند.

He was able to win the game

او توانست بازی را ببرد.

They weren’t able to participate in the discussion

آنها قادر به شرکت در بحث نبودند.

از could برای صحبت در مورد چیزی که یک بار در گذشته اتفاق افتاده است استفاده نمی شود (مثل I could find the ball) ؛ ما آن را موقعی بکار می بریم که بخواهیم بگوییم یک شخص کاری را هر وقت که می خواست می توانست انجام دهد.

When I was young, I could climb that mountain easily

وقتی که من جوان بودم می توانستم به راحتی از اون کوه بالا برم.

در زمان آینده

 

در زمان آینده فقط می توان از will be able to استفاده کرد.

 

One day scientists will be able to find a cure for cancer

یک روز دانشمندان قادر خواهند بود درمانی برای سرطان پیدا کنند.

درخواست از دیگران

 

موقعی که ما از دیگران می خواهیم کاری برای ما انجام دهند فقط می توانیم از can و could استفاده کنیم.

Can you give me that book, please

می تونی لطفا اون کتاب رو به من بدی؟

Could you give me that book, please

می توانی لطفا آن کتاب را به من بدهی؟

از can در این کاربرد در موقعیت های غیررسمی و دوستانه استفاده می شود، و could در موقعیت های نسبتا رسمی بکار می رود.

صحبت کردن در مورد توانایی

 

در این کاربرد از can و able to  استفاده می شود.

 

Than man can lift very heavy things

اون مرد میتونه چیزهای خیلی سنگین رو بلند کنه.

I’m able to run a mile under 15 minutes

من میتونم یک مایل رو زیر 15 دقیقه بدوم.

*هرگز نباید از حرف اضافه to بعد از can, can’t, could و couldn’t استفاده کرد.

مطلب پیشنهادی : ” انگلیسی را روان صحبت کنید”

دیدگاه ها