100 فعل پرکاربرد انگلیسی

در این مطلب 100 فعل پرکابرد انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی
be بودن (فعل کمکی)
have داشتن (فعل کمکی)
do انجام دادن / کردن (فعل کمکی)
say گفتن
go رفتن
can توانستن
get گرفتن
would (فعل کمکی)
make ساختن / درست کردن
know دانستن / شناختن
will (فعل کمکی)
think فکر کردن
take گرفتن
see دیدن
come آمدن
could توانستن
want خواستن
look نگاه کردن
use استفاده کردن
find پیدا کردن
give دادن
tell گفتن
work کار کردن
may ممکن بودن
should اجبار داشتن
call صدا کردن / تماس گرفتن
try تلاش کردن / امتحان کردن
ask پرسیدن / درخواست کردن
need نیاز داشتن
feel احساس کردن
become تبدیل شدن / شدن
leave ترک کردن
put قرار دادن / گذاشتن
mean منظور داشتن / معنی دادن
keep نگه داشتن
let اجازه دادن
begin شروع کردن
seem به نظر رسیدن
help کمک کردن
talk صحبت کردن
turn چرخاندن
start شروع کردن
might ممکن بودن
show نشان دادن
hear شنیدن
play بازی کردن / نواختن
run دویدن / اجرا کردن
move تکان دادن
like دوست داشتن
live زندگی کردن
believe اعتقاد داشتن
hold نگه داشتن / گرفتن
bring آوردن
happen اتفاق افتادن
must اجبار داشتن
write نوشتن
provide تامین کردن / تهیه کردن
sit نشستن
stand ایستادن
lose از دست دادن
pay پرداختن
meet ملاقات کردن
include شامل بودن
continue ادامه دادن
set قرار دادن / تنظیم کردن
learn یاد گرفتن / آموختن
change تغییر دادن
lead سوق دادن / هدایت کردن
understand فهمیدن
watch تماشا کردن
follow دنبال کردن
stop نگه داشتن / متوقف کردن
create ساختن
speak صحبت کردن
read خواندن
allow اجازه دادن
add اضافه کردن
spend خرج کردن
grow برزگ شدن / پرورش دادن
open باز کردن
walk قدم زدن
win برنده شدن
offer پیشنهاد دادن
remember به یاد آوردن
love دوست داشتن
consider در نظر گرفتن / سنجیدن
appear به نظر رسیدن / ظاهر شدن
buy خریدن / باور کردن
wait منتظر ماندن / صبر کردن
serve خدمت کردن / پذیرایی کردن
die مردن
send فرستادن
expect انتظار داشتن
build ساختن
stay ماندن
fall افتادن
cut بریدن
reach رسیدن
kill کشتن
remain ماندن / باقی ماندن

دیدگاه ها