گرامر گذشته ساده و گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری Past continuous Tense

از زمان گذشته ی استمراری برای بیان کاری مستمر در گذشته استفاده می شود. مثلا دیروز داشتم فیلم مرد عنکبوتی می دیدم.

توی انگلیسی از فرمول زیر برای این حالت استفاده میشه:

فاعل + was/were + فعل ing دار present participle))

مثال:

=        .I was watching a soccer match

من داشتم یه مسابقه ی فوتبال تماشا می کردم.

منفی کردن

برای منفی کردن از was not  یا wasn’t  استفاده می کنیم. مثال:

=        .I was not watching a soccer match yesterday

من دیروز در حال تماشای مسابقه ی فوتبال نبودم.

سوالی کردن:

برای سوالی کردن جای was یا wasn’t  با فاعل عوض می شود. مثال:

=        ?Were you watching a soccer match yesterday

=        .Yes I was. I was watching a soccer match yesterday

نکته 1: برای she, he, I و اسامی از was استفاده می شود و برای You, they, we از were. مثال:

=        .I was playing soccer

=        .She was washing her hands

=        .He was watching a cartoon

=        ?Were they going to cinema

=        .We were cleaning the office

حالا فک کنین در حال انجام کاری بودین که یه کار دیگه هم همزمان اتفاق افتاده. مثلا داشتید تلویزیون می دیدید که زنگ خونه به صدا در میاد. مثال:

= .I was watching TV when she called

وقتی زنگ زد داشتم تلویزیون تماشا می کردم.

= .When the phone rang, she was writing a letter

وقتی که گوشی زنگ خورد او داشت نامه می نوشت.


زمان گذشته ی ساده Simple Past Tense

گذشته ی ساده Simple Past Tense

از زمان گذشته ی ساده برای بیان کاری که در گذشته اتفاق افتاده استفاده می کنیم. مثلا پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت 🙂

سوال: خب تو انگلیسی فرمولش چجوریه؟

جواب: اینجوری:

فاعل + فعل گذشته + ادامه ی جمله

Subject + past form of the verb + rest of the sentence

مثال:

=        .I went to my friend’s house last night

شب گذشته رفتم خونه ی دوستم.

خب حتما میدونید که  went گذشته go به معنای رفتنه.

قید last night  رو میتونیم اول جمله هم بیاریم:

=        .Last night I went to my friend’s house

سوال: چه قیدهای دیگه ای میشه استفاده کرد.

جواب: قیدهایی مثل:

=        Last night

=        Yesterday

=        One hour ago

=        Last week

=        Last month

=        Yesterday morning

کلا هر قیدی که به زمان گذشته اشاره داره. رو میشه اورد. حتی میشه today بیاریم که معی امروز میده. اما به شرطی که منظورتون یه زمان گذشته باشه. مثلا شب دارین در مورد کاری که صبح انجام دادین صحبت می کنید.

سوال 2: میشه قید نیاریم؟

جواب: آره چرا نشه. مثال:

=        .I cleaned the house

من خونه رو تمیز کردم.

نکته 1: حالا فک کنید چندتا کار پشت سر هم تو گذشته انجام شده. مثلا شما رفتین بیرون، شیر خریدین، برگشتین خونه، و نوشیدین. چندتا کار شد؟ 4 تا؟

در این حالت باید همه ی فعلا به صورت گذشته باشن.

ترجمه انگلیسی:

=        .You went to supermarket, bought milk, went back home and drank the milk

منفی کردن گذشته ی ساده:

برای منفی کردن گذشته ساده did not یا didn’t  رو به اول جمله اضافه می کنیم. و فعل اصلی رو دوباره به صورت ساده درمیاریم. مثلا saw تبدیل میشه see.

مثال:

=        We didn’t see him yesterday

ما دیروز او رو ندیدیم.

سوالی کردن گذشته ساده:

برای سوال کردن گذشته ساده did رو به ابتدای جمله اضافه می کنیم. اگر she, he و اسم داشته باشیم نشانه ی سوم شخص (s) در سوال حذف میشه.

=        ?Did she watch this movie

آیا او این فیلم رو دید؟

=        .No she didn’t. She didn’t see this movie

نوچ ندید!

یا

=        .Yes she did. She saw this movie

چرا دید!

نکته 2: تو گذشته ی ساده فرقی نمیکنه چه فاعلی داشته باشیم. برای

=        I, you, they, we, she, he, Ali, Zahra, Jack, Morteza

از یه فرمول استفاده می کنیم.  مثال ها:

=        .Ali went to hospital

=        .She played guitar last night

=        .We saw him last year

=        They had a picnic last week

=        .Did you clean your room today?

=        ?Did he do his homework yesterday

نکته 3: گاهی میخوایم در مورد مدت زمان یه کاری صحبت کنیم. در این حالت هم میتونیم از گذشته ی ساده استفاده کنیم. به شرط اینکه اون کار به اتمام رسیده باشه. مثال:

=        .I lived in Iran for 20 years

من 20 سال در ایران زندگی کردم.

دیدگاه ها