جملات شرطی

گرامر-افعال to be(جلسه دوم)

در جلسه قبل به توضیحاتی کلی و جامع درباره افعال to be پرداختیم و در این جلسه (جلسه دوم) به بیان جزییات بیشتری پیرامون این افعال خواهیم پراخت:

 

نکته3: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

I am not a teacher.                            من معلم نیستم

He is not a farmer.                           او کشاورز نیست

We are not doctors.                         ما دکتر نیستیم

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

Am I a student?              آیا من دانش آموز هستم؟

Yes, I am.                       بله، من هستم

No, I am not.                    نه، من نیستم

Is it an orange?               آیا آن پرتقال است؟

Yes,It is.                        بله، آن است

No,It is not(isn’t).            نه، آن نیست.

Are they teachers?         آیا آنها معلم هستند؟

Yes,they are.                 بله، آنها هستند.

No,thery are not(aren’t).   نه، آنها نیستند.

نکته1: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند.

نکته2: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از “آیا” استفاده می کنیم.

نکته3:not am  شکل مخفف ندارد.

نکته4: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد(a,e,u,i,o) برای سهولت خواندن بجای a از an استفاده می کنیم.  ( It is an Orange )

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد:

الف) محاوره ای:

Aren’t they your friend?               آیا آنها دوست شما نیستند؟

Isn’t she your student?                آیا او دانش آموز شما نیست؟

ب) رسمی و اداری:

Are they not your friend?             آیا آنها دوست شما نیستند؟

Is she not your student?             آیا او دانش آموز شما نیست؟

حال به صرف افعال to be در زمان گذشته می پردازیم.

من دیروز آنجا بودم.

I was there yesterday.

تو دیروز آنجا بودی.

You were there yesterday.

او (مذکر) دیروز آنجا بود.

He was there yesterday.

او (مونث) دیروز آنجا بود.

She was there yesterday.

آن (اشیا و حیوانات) دیروز آنجا بود.

It was there yesterday.

ما دیروز آنجا بودیم.

We were there yesterday.

شما دیروز آنجا بودید.

You were there yesterday.

آنها دیروز آنجا بودند.

They were there yesterday.

نکته1: همانطور که می دانید was برای مفرد و were برای جمع بکار می رود.

نکته2: برای منفی کردن افعال to be در زمان گذشته، بعد از was/were  کلمه not را اضافه می کنیم.

I was not(wasn’t) at home last night.                          من دیشب خانه نبودم

They were not(weren’t) at home last night.                 آنها دیشب خانه نبودند

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

Was I at home last night?                           آیا من دشب خانه بودم؟

Were they at home last night?                    آیا آنها دیشب خانه بودند؟

 

دیدگاه ها