کلمه Enough به همراه صفت‌ها و قیدها

این مثال‌ها را ببینید:

He isn’t tall enough to be a basketball player.

«او برای اینکه یک بازیکن بسکتبال باشد به اندازه کافی بلند قد نیست.»

I’m afraid his skill isn’t good enough.

«در کمال تاسف، مهارت او به اندازه کافی خوب نیست.»

She couldn’t write quickly enough and she ran out of time.

«او نتوانست به اندازه کافی سریع بنویسد و وقتش تمام شد.»

I haven’t taken painting lessons often enough to have learnt much.

«من به آن اندازه درس‌های نقاشی نیاموخته‌ام که چیز چندانی یادگرفته باشم.»

در جمله‌هایی که دیدیم کلمه Enough پس از صفت‌ها و قید‌ها به کار برده شده است.

کلمه Enough به همراه اسم‌ها

حال به این جمله‌ها توجه فرمایید:

We haven’t got enough bread to make sandwiches.

«ما به اندازه کافی نان برای درست کردن ساندویچ‌ها نداریم.»

I have got enough money.

«من به اندازه کافی پول دارم.»

There aren’t enough seats.

«به اندازه کافی صندلی وجود ندارد.»

همانطور که مشاهده کردید کلمه Enough پیش از اسم قرار می‌گیرد.

نحوه کاربردِ عبارت Enough of

توجه داشته باشید که ما نمی‌توانیم از عبارت Enough of استفاده کنیم مگر آنکه بعد از این عبارت مُعرف وجود داشته باشد. معرف‌هایی مانند حروف تعریف، یا صفات اشاره یا صفات ملکی می‌توانند به کار روند. در صورت وجود این عبارت‌های معرف می‌توانیم از Enough of استفاده کنیم.

I’ve had enough of this food.

«به اندازه کافی از این غذا میل کرده‌ام.»

I haven’t watched enough of the movie to form an opinion.

«آنقدری از این فیلم ندیده‌ام که بتوانم نظری (در موردش) داشته باشم.»

گاهی در استفاده از کلمه Enough اسم بعد از این کلمه حذف می‌شود.

That’s enough! Keep silent.

«بس است دیگر! خاموش باش.»

کاربرد کلمه Enough جایی که هم صفت وجود دارد و هم اسم

کاربرد Enough به همراه صفت و اسم بطور همزمان، به دو شکل ممکن است. اما معنای هر کدام از این دو نوع کاربرد با هم فرق دارد. این مثال‌ها را ببینید:

They haven’t got big enough rooms. None of the rooms are as big as they need.

«آن‌ها اتاق‌های به اندازه کافی بزرگ ندارند. (یعنی) هیچکدام از اتاق‌ها به اندازه‌ای که آن‌ها لازم دارند بزرگ نیست.

They haven’t got enough big rooms. They have some big rooms but they need more.

«آن‌ها به اندازه کافی اتاقِ بزرگ ندارند. (یعنی) آن‌ها تعدادی اتاقِ بزرگ دارند ولی به تعداد بیشتری اتاق بزرگ نیازمند هستند.»

وقتی کلمه Enough بین صفت و اسم قرار می‌گیرد، مانندِ big enough rooms کلمه Enough کیفیتِ صفت را توصیف می‌کند. و در این مثال بیان می‌کند که اتاق‌ها به اندازه کافی بزرگ نیستند.

اما وقتی کلمه Enough قبل از صفت قرار بگیرد، بیان کننده کیفیت عبارتِ اسمی است. در اینجا عبارتِ اسمی big rooms است. پس یعنی به تعداد کافی اتاق بزرگ وجود ندارد.

دیدگاه ها