عبارات روزمره در زبان انگلیسی

برنامه ریزی های روزمره به زبان انگلیسی


“I’m going to see Bob tomorrow”

فردا باب رو میبینم.

“I’m going to meet John at the airport at 6 O’clock tonight”

امشب ساعت 6 قراره جان را در فرودگاه ببینم.

“I’m going to go home in an hour”

یک ساعت دیگه میرم خونه.

“I’m going to go to the bus stop right after class”

بعد از کلاس سریع به ایستگاه اتوبوس میروم.

“I’m going to do that tomorrow”

فردا اون کار را انجام میدهم.

“I’m going to be dead if I don’t finish this project by tomorrow”

اگر تا فردا پروژه رو تموم نکنم فاتحم خوندس.

“I’m going to go home next week”

هفته دیگه قراراست به خانه بروم.

“I’ll meet you there at five”

فردا ساعت 5 اونجا میبینمت.

“I can’t go tonight because I have to work late”

امشب نمیتونم بیام , چون مجبورم تا دیر وقت کار کنم.

عبارات متداول در مورد روزمره انگلیسی !


“I see Bob over there by the newspaper stand.”

باب رو اونجا کنار دکه روزنامه می بینم.

“I see Bob over there by the newspaper stand.”

باب رو اونجا کنار دکه روزنامه می بینم.

“I’m going to the library.”

میخواهم به کتابخانه یروم.

“I’m on my way home.”

تو راهه خانه ام.

“I’m going to the bus stop.”

میخواهم به ایستگاه اتوبوس بروم.

“The meeting is starting now.”

جلسه الان شروع شده.

“The manager is waiting for you in her office.”

مدیر در دفتر کارش منتظر شما است.

” ?A: “What are you doing now

“.B: “I’m watching TV

“?A: “What are you watching

“?B: “I’m watching Friends. What are you doing

“.A: “I’m doing my homework, but I really need to take a break

“?B: “You want to do something

“.A: “Yes. But I shouldn’t. I got to finish my assignment now

“.B: “Alright. Call me later then

“.A: “OK. Bye

A : چکار میکنی؟
B : تلویزیون نگاه میکنم.
A :چی نگاه میکنی؟
B : سریال دوستان رو میبینم. تو چکار میکنی؟
A : تکالیفم رو انجام میدم ,ولی واقعا به استراحت نیاز دارم.
B : میخواهی استراحت کنی؟( میخواهی کاری کنی؟)
A : بله,ولی نباید استراحت کنم , باید تکالیفم رو الان تموم کنم.
B : باشه . پس بعدا به من زنگ بزن.
A : باشه. خداحافظ.

دیدگاه ها