مترادف و متضاد

کلمات مترادف و متضاد (J&L)

کلمات مترادف و متضاد

Synonyms and Antonyms

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
خشنود content envious حسود  jealous
جدا شدن  part  unite پیوستن  join
 غم sorrow gladness  شعف joy
  جدایی separation joint  اتصال junction
 عیب گرفتن censure defend  تصدیق کردن justify
 کند blunt sharp  تند و تیز keen
 دور انداختن discard hold  نگه داشتن keep
 سخت دل hard benevolent  مهربان kind
باز کردن untie tie  گره زدن knot
 نادانی ignorance information  دانش knowledge
 استراحت rest work  کار labor
 مالک بودن have want  فاقد بودن  lack
 کوچک small big  بزرگ large
 اولین first final  آخرین last
 زود early tardy  دیر late
 جابه جا remove put  قرار دادن lay
 ساعی industrious sluggish  تنبل lazy
 منحرف کردن misguide guide  رهبری کردن lead
فرعی  subordinate  director  رهبر leader
 نادان ignorant literate  با سواد learned
 بزرگترین greatest smallest  کمترین least
 رسیدن arrive quit  ترک کردن leave
 رنج toil ease  راحتی leisure
 افزایش دادن increase reduce  کاهش دادن lessen
 متوقف کردن stop allow  اجازه دادن let
 حقیقت truth untruth  دروغ lie
 بلند شدن rise rest  دراز کشیدن lie
 زنده alive dead  مرده lifeless
 پایین آوردن lower elevate  بلند کردن lift
 تاریک dark bright  روشن light
 مردن die survive  زندگی کردن live
 باز کردن open seal  قفل کردن lock
 بستن bind release  آزاد کردن loose
 پیدا کردن find miss  از دست دادن lose
 متنفر بودن hate adore  دوست داشتن love
 ترسناک hideous beautiful  زیبا lovely
 بلند loud soft  پایین low
 بد بخت unfortunate fortunate  خوش شانس lucky
 سالم sane mad  دیوانه lunatic
 واقعی  truthful  false  ساختگی lying

q

دیدگاه ها