کلمات مترادف و متضاد (G&I)

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
غم  sorrow joy شادی، شعف  gaiety
 از دست دادن  lose  get  به دست آوردن  gain
متفرق ساختن disperse assemble  جمع کردن  gather
 غمناک  sad  happy  خوشحال  gay
 پست mean bountiful  سخاوتمند generous
 خشن rough tender  آرام gentle
 پسر boy maid  دختر girl
 پس گرفتن withhold grant  دادن give
 متأسف sorry delighted  خوشحال glad
 روشنی brightness darkness  تیرگی gloom
 بد bad virtuous  خوب good
 ناسپاس thankless thankful  سپاسگذار grateful
 کوچک small  big  بزرگ great
 خداحافظی farewell welcome  سلام greeting
 شادی joy regret  غم  grief
 کاهش decline increase  رشد growth
 پا foot palm  دست hand
 زشت ugly fair  خوش تیپ handsome
 غم sorrow joy شادی happiness
 آسان easy difficult  سخت hard
بی ضرر  harmless  hurtful  مضر  harmful
 تأخیر delay hurry  عجله  haste
 دوست داشتن love dislike  متنفر بودن hate
 احتاج داشتن need own  داشتن have
 بیمار ill sound  سالم healthy
 پخش کردن scatter pile  توده کردن heap
 مهربان tender cruel  ظالم heartless
 سرما coolness warmth  گرما heat
 جهنم hell paradise  بهشت heaven
 سبک light weighty  سنگین heavy
 مانع شدن hinder assist  کمک کردن help
 تصمیم گرفتن decide waver  تردید کردن hesitate
 آشکار کردن reveal cover  پنهان کردن hide
 اجازه دادن let rent  کرایه کردن hire
 از دست دادن miss strike  زدن hit
 انداختن drop grasp  نگه داشتن hold
 محکم solid empty  خالی hollow
 خشک dry wet  مرطوب humid
 جدی serious funny  خنده دار humorous
 راضی، سیر satisfied famishing  گرسنه hungry
 گرم warm cold  سرد icy
 واقعی real fantastic  تصور ideal
 توجه کردن notice neglect  کوتاهی کردن ignore
 سالم well sick  بیمار ill
 قانونی lawful unlawful  غیر قانونی illegal
 خوشبخت fortunate  unfortunate  بد شانس ill-fated
 با سواد learned unread  بی سواد illiterate
 قانونی lawful prohibited  غیر قانونی illicit
 ثابت کردن prove think  تصور کردن imagine
بعداً  later  now  فوراً  immediately
پرهیزگار virtuous wicked  فاسد immoral
 فانی perishable deathless  جاودانی immortal
 با ادب civil uncivil  بی ادب impolite
صادر کردن export bring  وارد کردن import
 کم اهمیت trivial significant  مهم important
 صحیح correct false  نامناسب improper
 کاستن deteriorate increase  توسعه دادن improve
 پاک clean dirty  ناخالص impure
 درست correct wrong  غلط inaccurate
 دقت care neglect  بی توجهی inattention
 هزینه expenditure gains  درآمد income
 کامل perfect imperfect  ناقص incomplete
 راحتی ease trouble  ناراحتی inconvenience
 کم کردن decrease extend  افزایش دادن increase
 تابع subject free  مستقل independent
 پنهان کردن conceal show  نشان دادن indicate
 بی کاری idleness activity  فعالیت industry
مؤثر efficient incapable  بی اثر inefficient
 مافوق superior lower  پست تر inferior
 نهایی final first  اولیه initial
 سود بردن benefit hurt  صدمه ردن injure
 خارجی foreign domestic  داخلی inland
 خروجی outlet entrance  ورودی inlet
 صرف نظر کردن waive urge  اصرار کردن insist
 کودن dull alert  باهوش intelligent
 خسته کردن bore attract  علاقمند کردن interest
 منع کردن forbid bid  دعوت کردن invite
 خارج outward inner  داخل inward
 منظم methodical outward  نامرتب irregular
 پیوسته connected separate  جدا isolated

 

دیدگاه ها