کارهای روزانه به زبان انگلیسی

فعالیت های روزانه

معادل فارسی فعالیت روزانه به انگلیسی
صبحانه خوردن have breakfast
شام درست کردن  make dinner
شام خوردن have dinner
رخت شستن  do the laundry
پیاده روی کردن go for a walk
خانه را تمیز کردن clean the house
تلویزیون تماشا کردن watch TV
رادیو گوش دادن  listen to radio

استفاده از قیدهای تکرار

در این درس می کنیم با استفاده از قیدهای تکرار نشان دهیم هر یک از فعالیت های بالا را چقدر انجام میدهیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I often have breakfast.

(من اغلب صبحانه می خورم.)

I rarely make dinner.

(من به ندرت شام درست می کنم.)

 

 

I always have dinner.

(من همیشه شام می خورم.)

I never do the laundry.

(من هرگز رخت نمی شورم.)

تمرین: سعی کنید با استفاده از قیدهای زمان میزان تناوب کارهای بالا را در زندگی شخصی خود نشان دهید.

 

سوال کردن در مورد تناوب

برای سوال کردن در مورد تناوب انجام یک کار می توانید از عبارت How often do you …? به معنای “هر چند وقت یک بار …؟” استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

How often do you make dinner?

(هر چند وقت یکبار تو شام درست می کنی؟)

rarely make dinner.

(من به ندرت شام درست می کنم.)

 

How often do you have breakfast?

(هرچقدر یکبار تو صبحانه می خوری؟)

often have breakfast.

(من اغلب صبحانه می خورم.)

 

How often do you have dinner?

(هرچند وقت یکبار تو شام می خوری؟)

always have dinner.

(من همیشه شام می خورم.)

 

How often do you do the laundry?

(هر چند وقت یکبار تو رخت می شوری؟)

never do the laundry.

(من هیچ وقت رخت نمی شورم.)

دیدگاه ها