کاربرد maybe در زبان انگلیسی

کاربرد Maybe در زبان انگلیسی

کاربرد maybe در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی دو فعل maybe و perhaps در معنای شاید یا ممکن است مورد استفاده قرار می گیرد. اما هرکدام در کاربردهای رسمی و غیر رسمی مورد استفاده قرار می گیرند. برای یادگیری کاربرد واژگان زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

Maybe

maybeوزبان انگلیسی

کلمات maybe و perhaps در زبان انگلیسی هر دو معنای ( شاید ) یا ( ممکن است) را می رسانند؛ اما maybe غیر رسمی تر است. وقتی با دوستی صحبت می کنیم یا برایش نامه می نویسیم می گوییم:

.I’ll maybe see you in August

شاید شما را در ماه اوت ببینم.

اما خطاب به کسی که او را به خوبی نمی شناسیم می گوییم :

.Perhaps we could meet next week

شاید هفته ی آینده همدیگر را ملاقات کنیم.

در گزارش یا در داستان زبان انگلیسی می نویسیم:

.New York’s perhaps the most interesting city in the US

نیویورک احتمالاً جالب ترین شهر آمریکاست.

و در سخنرانی های زبان انگلیسی می گوییم:

.Perhaps in closing I could just thank everyone for coming

شاید در پایان تنها بتوانم از همه به خاطر آمدنشان تشکر نمایم

نکته گرامری انگلیسی: در جمله ی بالا کاربرد maybe به جای perhaps خودمانی تر است.

نکته ی املایی انگلیسی: maybe وقتی به معنای ( شاید ) یا ( ممکن است) باشد همیشه به صورت یک کلمه ی واحد نوشته می شود:

ممکن است خوش بگذرد.          Maybe it’ll be fun.

این جمله را با جمله ی زیر مقایسه کنید:

ممکن است خوش بگذرد.             It may be fun.

آیا شما هم سوالی دارید؟

دیدگاه ها