کاربرد Be در جملات

کاربرد Be در جملات

بررسی کاربرد Be در چند جمله


 .Don’t be sad 

ناراحت نباش.


?Are you going to be ok  

قصد داری خوب بشی ؟؟؟

.I’d better be on my way 

بهتره حرکت کنم ، یا سر راهم باشم .

.Don’t be angry 

عصبانی نباش.

.Be kind to old people 

با افراد پیر مهربون باش.

.He must be tired 

حتما خسته ست.

! You must be kidding 

حتما شوخی میکنی !

.Be quiet for a moment  

یه لحظه ساکت باش.

.Let’s be friends forever 

بیا برای همیشه دوست باشیم.

.I’ll come if necessary 

اگه ضروریه میام

.I’ll be seventeen next year 

سال بعد 17 ساله میشم.

.Be careful not to catch a cold 

مراقب باش سرما نخوری.

.She must to be sick 

باید مریض بشه.

.You can go if you want to 

اگه میخوای میتونی بری.

?Will three o’clock be alright  

ساعت 3 خوبه ؟

.I’ll be back soon 

زد برمیگردم.

.I’ll be back at ten

ساعت 10 بر میگردم

.He may be jogging around the park 

احتمالا اطراف پارک قدم میزنه .

.I would like to be a pilot in the future 

دوست دارم در اینده خلبان بشم.

?Do you think tomorrow will be a nice day  

فکر میکنی فردا روز باحالی بشه ؟

 

دیدگاه ها