یادگیری زبان

کاربرد فعل BRING در عبارات انگلیسی

در این مقاله کاربرد فعل BRING در عبارات انگلیسی را با مثال هایی شرح داده ایم این مطلب در هشت بخش ارائه شده است که هر بخش مثال مربوط به خود را دارد و هر بخش شامل عنوان، معنی یا مفهوم این فعل در آن بخش و در نهایت مثالی که بصورت یک جمله آورده شده است تا شما زبان آموزان گرامی بهتر این موضوع را درک نمایید.

کاربرد فعل BRING در عبارات انگلیسی

bring about
Meaning: cause✅
.Example: She hopes to bring about a change in his attitude

bring in
Meaning: yield, earn✅
Example: His investments bring in a profit, and his wife brings in
.fifty thousand dollars a year

bring on
Meaning: cause✅
.Example: The assassination brought on the first world war

Meaning: cause to come forth, produce✅
!Example: Bring on the wine

bring [something] on [oneself]

Meaning: cause problems for oneself✅
Example: By refusing to listen to his teacher, he brought the
.failure on himself

bring out
Meaning: emphasize✅
?Example: That blue shirt brings out the color of your eyes

Meaning: inspire✅
Example: That teacher is able to bring out the best in her
.students

bring to mind
Meaning: remind someone of✅
Example: The smell of baking bread brings my mother’s kitchen to
.mind

bring up
Meaning: raise, rear✅
Example: After my parents died, I was brought up by my
.grandmother

bring down
Meaning: cause to fail✅
.Example: The war brought down the government

در پایان این مقاله امیدواریم که این مطلب برای شما دوستان گرامی مفید واقع شده باشد و قدم کوچکی در ارتقا سطح زبان شما عزیزان داشته باشیم.


مطلب پیشنهادی : کاربرد فعل Get در گرامر زبان انگلیسی

دیدگاه ها