کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح می‌خواهیم به بررسی اشتباهی رایج در مورد کاربرد فعل accuse of بپردازیم. فعل accuse of یک فعل دو قسمتی است و در کاربرد این نوع افعال باید نسبت به هم‌خوانی فعل با حرف اضافه پیروی آن حساسیت زیادی به خرج داد.

 

کاربرد فعل Accuse of و معنای آن

فعل accuse of یک فعل دو قسمتی است و به معنای «متهم کردن کسی به چیزی» است. این متهم کردن ممکن است برمنبای واقعیت باشد و یا اینکه ممکن است غیرواقعی، از روی ابهام و توهم و یا به دروغ باشد. به همین خاطر ترجمه «تهمت زدن» را نیز معادل کاربرد فعل accuse of می‌دانند.

اشتباه رایج درباره کاربرد فعل Accuse of

در فعل‌های دو قسمتی یا phrasal verbs باید قسمت دوم را مطابق کاربرد صحیح آن در زبان انگلیسی استفاده کرد. این کاربرد گاهی از نظر ترجمه، به معادل فارسی شبیه و گاهی کاملا متفاوت است.

بخوانید: افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی یا Phrasal Verbs

به این مثال‌ها توجه کنید:

The old man accused the boy of stealing.

«پیرمرد، پسر را به دزدی متهم کرد.»

The boy was accused of stealing.

«پسر به دزدی متهم شد.»

She accused her husband of lying.

«او شوهرش را به دروغ‌گویی متهم کرد.»

The professor has been accused of stealing his students’ ideas and publishing them.

«استاد دانشگاه، به سرقت ایده‌های دانشجویانش و تالیف آن‌ها متهم شده است.»

همانطور که مشاهده می‌کنید، حرف اضافه مناسب برای کاربرد پس از فعل accuse حرف اضافه of است.

اشتباه رایج این است که بجای این حرف اضافه از for و گاهی در بین فارسی زبانان از to استفاده ‌می‌شود. این اشتباه عموما در اثر ترجمه مستقیم از فارسی به انگلیسی و معادل‌سازیِ بدونِ توجه به کاربرد رخ می‌دهد. در زبان فارسی ما افراد را «به» کاری متهم می‌کنیم و در انگلیسی نزدیکترین کاربرد به واژه «به» حرف اضافه «to» است؛ در حالیکه چنین معادل‌سازی اینجا کاملا نادرست است.

The old man accused the boy for stealing.

The boy was accused for stealing.

She accused her husband to lying.

پس این اشتباه نمونه‌ای از کاربرد نادرست ساختار و یا misused form می‌باشد.

ضمن اینکه با توجه به مثال‌ها، می‌بینیم که فعل accuse of یک فعل دو قسمتی از نوع جداشدنی است.

دیدگاه ها