کاربردهای everybody

کاربردهای everybody

کاربرد everybody در زبان انگلیسی زیاد است. این واژه به تنهایی معنای هر یا هر کدام را می دهد اما اگر با کلمات دیگر زبان انگلیسی ترکیب شود، معنای کاملا متفاوتی تولید می کند. به عنوان مثال کلمه everybody به معنای همه افراد است. در کاربرد این قبیل ترکیبات در زبان انگلیسی باید به نکات کاربردی گرامر آن ها توجه کنیم. برای آموزش نکات کاربردی گرامر انگلیسی با ما همراه باشید. ما به شما کمک می کنیم تا زبان انگلیسی را به صورت خاص بیاموزید.

Everybody

Everybody ، everyone ،everything و everywhere همیشه با فعل مفرد زبان انگلیسی به کار می روند:

همه رفته اند خانه.              Everybody has gone home.

بنابراین غلط است اگر گفته شود :

.Everybody have gone home

ولی ضمایری که به دنبال آن ها می آیند معمولاً به صورت جمع هستند ، مثل they ،their و them :

?Does everybody know what they want

آیا همه می دانند که چه می خواهند؟

.Has everybody got their tickets

everybody,زبان انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی,نکات کاربردی مکالمه,نکات کاربردی گرامر,آموزش ساده و کاربردی گرامر انگلیسی,یادگیری زبان انگلیسی در خانه,everybody,everywhere,

همه بلیت هایشان را گرفته اند؟

.I hope everybody has brought their passports with them

امیدوارم که همه پاسپورت هایشان را با خود آورده باشند.

معمولاً پس از everybody یا everyone در جمله زبان انگلیسی نمی توان از not استفاده کرد. به جای آن ، با توجه به آنچه می خواهیم بگوییم ، باید از صورت های not everybody / everyone یا no one یا nobody استفاده کرد:

.Not everybody here is a vegetarian

در اینجا همه ی افراد گیاه خوار نیستند.

هیچگاه نمی توانیم بگوییم :

.Everyone here isn’t a vegetarian

دیدگاه ها