کاربردهای مختلف فعل "خواستن" در زبان انگلیسی

کاربردهای مختلف فعل “خواستن” در زبان انگلیسی

خواستن به زبان انگلیسی چی میشه؟ در این مقاله سعی می کنیم عبارات و ترکیبات مختلف زبان انگلیسی که مفهوم خواستن را می رسانند بررسی کنیم.

Want

  1. عبارت  ” Do you want ” در زبان انگلیسی خیلی خودمانی است و معمولاً در موقعیت های رسمی به کار نمی رود:

Do you want another slice of cake?

want

یک تکه دیگر کیک می خواهی؟

Do you want to come with me?

می خواهی با من بیایی؟

  1. در زبان انگلیسی ” Would you like ” عبارتی است مؤدبانه برای سؤال کردن یا دعوت کردن و آن را می توان (میل داشتن) ترجمه کرد:

Would you like a cup of coffee?

قهوه میل دارید؟

Would you like to come to lunch?

میل دارید با هم ناهار بخوریم؟

  1. عبارت ” Would you care ” نیز همان معنا را در زبان انگلیسی دارد، ولی بسیار رسمی تر و کم کاربردتر است:

Would you care for another slice of cake?

یک تکه دیگر کیک میل دارید؟

would you care to come with me?

میل دارید با من بیایید؟

نکته: توجه داشته باشید عبارت want that در زبان انگلیسی به کار نمی رود؛ بنابراین غلط است اگر بگوییم:

I want that you do it quickly

اگر بعد از want از مصدر استفاده کنیم باید مصدر با to بیاید:

what do you want to do tomorrow?

فردا می خواهی چه کار کنی ؟

دیدگاه ها