پیشوند Re در زبان انگلیسی

پیشوند Re در زبان انگلیسی

پیشوند Re در زبان انگلیسی

کاربرد پیشوند Re در زبان انگلیسی بسیار متنوع است. این پیشوند در ابتدای افعال مختلف معانی متفاوتی دارد. در این مقاله به بررسی کاربرد re و نکات کاربردی استفاده از re در زبان انگلیسی می پردازیم.

Re-

پیشوند Re در زبان انگلیسی در بسیاری از افعال به صورت / rl- / ، یا / re- / تلفظ می شود . در این مورد ممکن است پیشوند مزبور معنای اصلی و اولیه ی خود را ، که ( دوباره ) یا ( باز ) است به کلی از دست داده باشد؛ مثلاً این پیشوند در افعال recall و repair به صورت / rl- / تلفظ می شود اما در هیچ یک از آن ها افاده ی معنای (دوباره ) یا ( باز) نمی کند.

 همین پیشوند در بعضی افعال آشکارا معنای ( دوباره ) را می رساند و خود نیز به صورت / ri:/ تلفظ می شود ؛ از جمله درافعال remarry و recreate.

چند فعل نیز در زبان انگلیسی هست که ویژگی های هر دو گروه را دارند یعنی پیشوند re- در آن ها هم می تواند معنای ( دوباره ) را برساند و به صورت  / ri :-/ تلفظ شود و هم ممکن است معنای ( دوباره ) را نداشته باشد و به صورت / rl-/ یا /re-/ تلفظ شود. در این قبیل موارد ، وجود یک خط تیره ی کوتاه (-) بین re- و فعلی که با آن می آید نشان دهنده ی آن است که پیشوند مزبور معنای ( دوباره ) را می رساند و به صورت /ri:-/ تلفظ می شود؛

 پس recount با تفلظ rɪˈkaʊnt به معنای ( قصه گفتن ) است حال انکه re-count با تلفظ rɪˈ:kaʊnt معنای ( دوباره شمردن) را می رساند؛ یا recover با تلفظ rɪˈkəvər به معنای ( بهتر شدن ) است حال آنکه re-cover با تلفظ rɪ:ˈkəvər افاده ی معنای ( باز پوشاندن ) می کند.

مطلب پیشنهادی
در همین موضوع به مقاله‌ی “پیشوندها در زبان انگلیسی” مراجعه نمایید.

دیدگاه ها