پیشوندهای بیانگر تعداد

پیشوندهای بیانگر تعداد

پیشوندهای بیانگر تعداد

Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست

uni + directional = یک طرفه، یک جهتی

uni + form = یک دست، یک شکل

universal = جهانی، فراگیر، همه گیر

uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان

union = اجتماع، انجمن

united = متحد، واحد

Multi = چند، چند تایی، چندگانه

multi + media = چندرسانه ای

multi + user = چند کاربره

multi + tasking = چند وظیفگی

multi + processing = چند پردازشی

multi + programming =چندبرنامه ای

multi + boot = راه اندازی چندگانه

multi + purpose = چند منظوره

Mono = یک، یکی، تک

monochrome = تک رنگ

monolog = تک صدایی، صحبت یک نفره

Bi = دو، دوتایی، دوگانه

bi + directional = دوطرفه، دوجهتی

bi + lingual = دوزبانه

binary = دودویی

bi + cycle = دوچرخه

bi + conditional = دوشرطی

monopoly = انحصار، امتیاز انحصاری

POLY = چند، چند تا، بیش از دوتا

poly + gone = چند ضلعی

Tri = سه، سه تایی

tri + angle = سه گوشه، مثلث

tripod = سه پایه

Semi = نیم، نصف

semi + conductor = نیمه هادی، نیمه رسانا

semi + final = نیمه نهایی

دیدگاه ها