زمان

پرسیدن زمان و گفتن ساعت به زبان انگلیسی

پرسیدن زمان و گفتن ساعت به زبان انگلیسی ، برای همه ما اتفاق افتاده که نیاز به دانستن ساعت پیدا کنیم و با استفاده از راه های مختلف ساعت را از دیگرا ن بپرسیم. در همه زبانها روش هایی برای گفتن ساعت وجود دارد. در زبان انگلیسی هم برای پرسیدن ساعت و گفتن آن را ه های زیادی وجو دارد، و همچنین تسلط به آن نیاز یک زبان آموز در خیلی از موقعیت هاست. بنابراین در این آموزش به راههای گفتن ساعت به زبان انگلیسی می پردازیم. و تمام روش های کاربردی را به شما آموزش میدهیم.

 

 💡 تذکر: این را هم باید گفت که پرسیدن و گفتن ساعت به زبان انگلیسی به روش آمریکایی و برتانیایی باهم فرق می کنند که در این آموزش هر دو روش آموزش داده شده تا شما بر حسب نیاز و موقعیت براحتی از آنها استفاده کنید.

راه های مختلف پرسیدن ساعت و زمان


?What time is it

ساعت چنده؟

?Do you know what time it is

میدونید ساعت چنده؟

?Can I have the time , please

می تونم ساعت رو بپرسم؟

?Do you have the time

ساعت دارید؟

?What`s the time

ساعت چنده؟ (در محیط های غیر رسمی)

.The time , please

ساعت لطفا.


 💡 نکته 1: جواب همه این سوال ها برای گفتن ساعت با (it is) میشود و بعد از آن زمان مورد نظر گفته می شود. در پایین می توانید مثال های این نکته را ببینید.

راه های گفتن ساعت

گفتن ساعت به زبان انگلیسی به هفت قسمت تقسیم میشود که در پایین بطور کامل توضیح داده شده. همچنین برای گفتن هر کدام از این قسمت ها هم چند روش وجود دارد که به همه آنها اشاره شده است.

1- رأس ساعت

10:00

.It’s ten o’clock

ساعت دهه.

5:00

.It’s five o’clock

ساعت پنجه.

1:00

.It’s one o’clock

ساعت یکه.


2- دقایقی از ساعتی گذشته

سه راه برای گفتن این زمان ها وجود دارد.

1- اول ساعت بعد دقیقه

2- اول دقیقه بعد after بعد ساعت (آمریکایی)

3- اول دقیقه بعد past بعد ساعت (بریتانیایی)

از 1 تا 9 دقیقه

از 1 تا 9 دقیقه قبل از دقیقه از (oh) استفاده میکنیم.

8:05

.It’s eight oh five

هشت و پنج دقیقه است.

 (بریتانیایی) .It’s five past eight

(آمریکایی) .It’s five after eight

 پنج دقیقه از هشت گذشته.

(عدد 0 مثل حرف O گفته میشود)

از 10 دقیقه تا 30 دقیقه

9:11

.It’s nine eleven

 نه و یازده دقیقه است.

11:20

(بریتانیایی).It’s twenty past eleven

 (آمریکایی).It’s twenty after eleven

بیست دقیقه از یازده گذشته.

4:18

 (بریتانیایی) .It’s eighteen past four

(آمریکایی) .It’s eighteen after four

هجده دقیقه از چهار گذشته.


3- یک ربع  یا 15 دقیقه از ساعتی گذشته

7:15

.It`s seven fifteen

هفت و پانزده دقیقه است.

.It’s (a) quarter past seven

.It’s (a) quarter after seven

یه ربع از هفت گذشته./ هفت و ربعه.


4-نیم ساعت از ساعتی گذشته

3:30

.It`s three thirty

سه و سی دقیقه است.

.It’s half past three

نیم ساعت از سه گذشته.


5- از 30 دقیقه گذشته و به ساعتی مانده

8:40

.It`s eight forty

هشت و چهل دقیقه است.

.It’s twenty to nine

بیست دقیقه به نه مانده.

2:51

.It`s two fifty-one

دو و پنجاه و یک دقیقه است.

.It’s nine to three

نه دقیقه به سه مانده.


6- یک ربع یا 15 دقیقه به ساعتی مانده

10:45

.It`s ten forty-five

ده و چهلو پنج دقیقه است.

.It’s (a) quarter to eleven

یه ربع به یازده مانده.


7- رأس ساعت12

twelve o’clock

دوازدهه

midday = noon

وسط روزه = ظهره

midnight

نصف شبه


 نکته 2: از عبارت (a.m) برای نشان دادن زمان های بین 12 شب تا 12 ظهر و از عبارت (p.m) برای نشان دادن زمان های بین 12 ظهر تا 12 شب استفاده میشود، واین عبارت ها بعد از گفتن زمان میایند.

مثال:

.It`s seven fifteen a.m

هفت و پانزده دقیقه صبحه.


مطلب پیشنهادی : مکالمات رایج در قرارهای کاری

دیدگاه ها