RozhinIlya
ضمایر اشاره

“ پربودن ” چیزی در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه در  زمانی که بخواهیم “ پربودن ” چیزی را بیان کنیم به همراه لغت “Full” از حرف اضافه “of” استفاده کنیم است  و نه از حرف اضافه “with”، و یا “from”.

بنابراین:

پر از … : 

Full with

Full from

✓     Full of

مثال:

The jar was full with (or from) oil

✓ The jar was full of oil

این شیشه پر از روغن بود.

نکته:

با فعل Fill حرف اضافه with استفاده می گردد.  مثال:

Kate filled the glass with water

 کیت لیوان را از آب پر کرد.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها