یک روش پیشنهادی برای به خاطر سپردن لغات

براى یادگیرى لغات در زبان انگلیسى راههاى مختلفى وجود دارد که بهترین آنها
جمله سازى با کلمات موجود است

اما این جمله باید به زبان انگلیسى باشد؟؟
پاسخ منفى است.

زیرا اگر بخواهیم براى لغات جدید جمله انگلیسى بسازیم
خود نیاز به اطلاعات دیگرى دارد که این کار را کمى مشکل میکند.
روش بهتر آن است که جمله را به زبان فارسى بگوییم و تنها لغت مورد نظر را با زبان انگلیسى بیاوریم

به عنوان مثال فرض کنید مى خواهیم معناى لغت brave را بیاموزیم
در وهله اول معناى آن را مى بینیم(شجاع)
حال براى تثبیت لغت,فرآیند جمله سازى را به روش زیر دنبال مى کنیم:
آدم brave از چیزى نمیترسه

یا

آن سرباز بسیار دلیر و brave بود.

با ما همراه باشید
روژین ایلیا

دیدگاه ها