وجه امری Imperative

وجه امری Imperative

وجه امری  Imperative Mood

در زبان انگلیسی چنانچه انجام عمل یا عدم انجام فعل را از مخاطب بخواهیم از وجه امری استفاده می شود. برای ساخت فعل امر از مصدر فعل  بدون To  استفاده میکنیم. این فعل در ابتدای جمله قرار میگیرد.
نکاتی که در استفاده فعل امر در زبان انگلیسی باید رعایت شود:
فعل امر اکثراً با کلمه Please  به معنای خواهش می کنم همراه است. برای مثال :

Please give me the bag !

لطفاً کیف را به من بدهید.

Please turn the light on !

لطفاٌ چراغ را روشن کنید.
برای منفی کردن فعل امر کافی است که  Don’t  یا  Do not  را در ابتدای جمله قرار دهیم. برای مثال:

​ Come here !              بیااینجا                                           Don’t come here!                                 اینجا نیا

فاعل you همیشه در فعل امر به صورت مستتر استفاده میشود و نیاز به بیان آن نیست . مگر در مواردی که به فرد خاصی اشاره داشته باشیم.که در بیان you  باید تاکید بیشتری داشته باشیم.

You come here !

در نتیجه از وجه امری در بیان دستورات و درخواست ها یی استفاده میشود که شامل انواع پیشنهاد و اظهار نظر می باشد.

دیدگاه ها