نکات گرامری Should

نکات گرامری Should

نکات گرامری Should

در این مطلب به نکات گرامری Should می پردازیم.

 1. وقتی بخواهیم بگوییم انجام دادن کاری درست یا معقول است ، از should استفاده می کنیم:

.I should read his new book

من باید بیشتر ورزش کنم.

 1. وقتی بخواهیم به کسی توصیه کنیم که کاری را که انجام دهد ، از should استفاده می کنیم:

.you should read his new book

باید کتاب جدیدش را بخوانی

 1. وقتی بخواهیم بگوییم کاری را باید انجام می دادیم اما انجام نداده ایم ، از should have استفاده می کنیم:

.You should have gone there yesterday

باید دیروز می رفتی آنجا.

در مقابل ،  وقتی بخواهیم بگوییم کاری را نباید انجام می دادیم اما انجام داده ایم، از should have not یا shouldn’t have استفاده می کنیم:

.I shouldn’t have said that

من نباید آن حرف را می زدم.

 1. وقتی بخواهیم سفارش ها یا دستوری های رسمی را بیان کنیم ، از should استفاده می کنیم:

.The judge ruled that the company should pay back five hundred million pounds to its customers

قاضی رأی داد که شرکت باید پانصد میلیون پوند به مشتریانش بازگرداند.

 1. وقتی بخواهیم نظر کسی را در مورد چیزی بدانیم ، یااز او اجازه یا اطلاعاتی بگیریم از should به صورت سؤال استفاده می کنیم:

?What should I do

باید چه کار کنم؟

?Should we tell her about it

آیا باید قضیه را به او بگویم؟

 1. وقتی می خواهیم به کسی توصیه کنیم که بهتر است چه کاری انجام دهد، Ishould را همراه با if I were you به کار می بریم:

.I should go , if I were you

اگر جای تو بودم  ، می رفتم.

 1. در جملات شرطی وقتی بخواهیم بگوییم احتمال وقوع کاری وجود دارد اما قطعی نیست، از should استفاده می کنیم:

.Should anyone phone , tell him I’m in conference

اگر کسی تلفن کرد ، بگو من جلسه دارم.

 1. در بندهای موصولی که با that شروع می شوند، اگر بخواهیم درباره ی کاری یا چیزی صحبت کنیم که باید انجام شود ، از should استفاده می کنیم:

.I suggest that you should leave

به نظر من شما باید بروید.

.He raised his hand and indicated that I should do the same

او دستش را بلند کرد و به من حالی کرد که من هم باید دستم را بلند کنم.

9. وقتی بخواهیم بگوییم چیزی احتمالاً همان گونه رخ می دهد که ما انتظار داریم ، از should استفاده می کنیم:

.Australia should win this match

تیم استرالیا باید این بازی را ببرد.

 1. وقتی بخواهیم بگوییم احتمال انجام دادن کاری در آینده وجود دارد، از should have استفاده می کنیم:

.We should have finished by a quarter past two

احتمالا تاساعت دو و ربع کارمان را تمام می کنیم.

 1. وقتی قصد داشته باشیم به صورت مؤدبانه چیزی بخواهیم ،پیشنهادی بدهیم یا کاری بکنیم، از should استفاده می کنیم:

I should like to ask you to come with us for a quiet supper

می خواهم از شما دعوت کنم برای یک شام خودمانی با ما بیایید.

.I should be delighted to do so

بسیار خوشحال خواهم شد که این کار را بکنم.

 1. وقتی بخواهیم به کسی توصیه کنیم که کاری را انجام ندهد یا بخواهیم به او بگوییم که انجام دادن کاری را انجام ندهد یا بخواهیم به او بگوییم که انجام دادن کاری صحیح نیست ، از should not یا shouldn’t استفاده می کنیم:

.You shouldn’t drive so fast

نباید این قدر تند رانندگی کنی.

دیدگاه ها