نکات گرامری درباره ضمیر

نکات گرامری درباره ضمیر

در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایر از نوع everybody ،  everyone ، anybody، somebody، someone ضمایر جمع they ، them و their می آیند :

Does everybody know what they want?

آیا همه می دانند که چه می خواهند؟

Somebody’s left their coat here.

یک نفر پالتویش را اینجا جا گذاشته است.

I hope nobody’s forgotten to bring their passport with them.

امیدوارم هیچ کس فراموش نکرده باشد گذرنامه اش را بیاورد.

اما می توان ، به ویژه در گفتار ، و نوشتار رسمی ، به جای ضمیر جمع از ضمیر مفرد نیز استفاده کرد. در چنین وضعی برای رعایت برابری در امر جنسیت از هر دو ضمیر مفرد مذکر و مؤنث به صورت he or she ، his or her یا him or her استفاده می شود:

Everyone knows what’s best for him or herself.

هر کس می داند چه چیز برایش بهتر است.

در نوشتار می توان از صورت های he / she یا (s)he هم استفاده کرد:

If in doubt, ask your doctor. He / she can give you more information.

اگر شک دارید از دکترتان بپرسید. او می تواند اطلاعات بیشتری در اختیارتان بگذارد.

راه دیگر برای رعایت برابری در امر جنسیت ، آن است که در جمله به جای صورت مفرد اسم ، از صورت جمع آن استفاده کنیم. پس به جای جمله ی :

A baby cries when he or she is tired.

کودک وقتی خسته است گریه می کند.

می توانیم بگوییم :

Babies cry when they are tired.

کودکان وقتی خسته هستند گریه می کنند.

دیدگاه ها