نکاتی درباره جمع بندی اسامی

نکاتی درباره جمع بندی اسامی

نکاتی درباره جمع بندی اسامی

در این پست تعدادی اسم جمع لاتین در زبان انگلیسی را به شما معرفی می کنم. آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی در نحوه جمع بستن این اسامی نیز در این مقاله به شما آموزش داده خواهد شد.

Plural

در زبان انگلیسی به اسامی بسیاری برمی خوریم که منشأ لاتین یا یونانی دارند این کلمات غالباً به پسوند  های   -us ، -a ،  -um ، -on ختم می شوند. صورت های جمع این اسامی ممکن است مشکل آفرین باشند :

  1. برخی اسامی ، به خصوص اصطلاحات علمی ، صورت های مفرد و جمع اصلی خود را در زبان انگلیسی حفظ کرده اند:

Criterion, criteria

larva, larvae

bacillus , bacilli

  1. برخی دیگر ، به خصوص ان ها که کاربرد عام تری دارند صورت جمع باقاعده ی زبان انگلیسی را پذیرفته اند:

Electron , electrons

circus , circuses

arena , arenas

  1. برخی نیز به هر دو صورت جمع اصلی و انگیسی به کار می روند و هر دو نیز قابل قبول اند ؛ گرچه صورت لاتین آن ها رسمی تر است :

focus , focuses , foci

Spectrum , spectrums , spectra

formula , formulas , formulae

  1. برخی صورت ها هم به طور دقیق محرز نیست که آیا مفردند یا جمع :

.These data are correct

This data is correct

جملات بالا هر دو صحیح اند.

کلمه ی paraphernalia ، که اسمی است با صورت جمع یونانی  ،در زبان انگلیسی به عنوان مفرد به کار می رود:

.All my fishing paraphernalia is in the car

همه وسایل ماهی گیری ام در ماشین است.

صورت جمع media که مفرد آن medium است، گاه به غلط مفرد قلمداد می شود . در این باره درست است که بگوییم :

.The media are often accused of being biased

رسانه ها اغلب متهم به جبهه گیری می شوند.

 

موسسه آموزش زبان روژین ایلیا

دیدگاه ها