نسبت های فامیلی

نسبتهای فامیلی در زبان انگلیسی معمولا با لغات یکسانی بیان نمی شوند و اختلاف نظرات زیادی پیرامون آنها وجود دارد اما تعدادی از آنها وجود دارد که در اکثر مراجع درباره آنها اتفاق نظر وجود دارد و جز پرکاربردترین مواردی هستند که در مکالمات مورد استفاده قرار می گیرند،در این جلسه به  بررسی لیست جامعی از این نسبتهای فامیلی پرداخته ایم.
آشنایی با نسبتهای فامیلی

از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید:

grandparents
* پدربزرگ و مادربزرگی


✅grandfather
* پدربزرگ پدری یا مادری


✅grandmother
* مادربزرگ پدری یا مادری


✅great grandfather
* پدربزرگ پدر یا مادر


✅great grandmother
* مادربزرگ پدر یا مادر


✅ uncle
* عمو یا دایی


✅ aunt
* عمه یا خاله


✅ cousin
* فرزند عمو / دایی / خاله / عمه


✅father-in-law
* پدر همسر


✅ mother-in-law
* مادر همسر


✅brother-in-law
* برادر همسر


✅sister-in-law
* خواهر همسر


✅ nephew
* برادرزاده یا خواهرزاده مذکر


✅ niece
* برادرزاده یا خواهرزاده مونث


✅granchildren
* نوه


✅grandson
* نوه مذکر


✅granddaughter
* نوه مونث


نکته: برای بیان نسبتی از سمت پدر, از کلمه “paternal” و از سمت مادر از کلمه “maternal” استفاده میشود:

✅my maternal uncle
* دایی


✅my paternal uncle
* عمو


✅stepparent

* ناپدری یا نامادری در حالت کلی


✅stepfather
* ناپدری


✅ stepmother
* نامادری


✅step-child
* فرزند همسر (مثلا شما با کسی ازدواج میکنید که قبلا فرزند داشته است)


✅stepson
*پسر همسر از ازدواج قبلی


✅stepdaughter
* دختر همسر از ازدواج قبلی


✅ sibling
* برادر یا خواهر


.I have three siblings
– من سه برادر و خواهر دارم


✅spouse

* همسر


✅ ex-husband
* شوهر سابق


✅ex-wife
* زن سابق


توجه: در مورد کلماتی که با “step” آغاز میشوند, در بعضی نگارشها بین آن و کلمه بعدی خط تیره قرار میدهند “step-father” و در بعضی نگارشها سر هم نوشته میشوند که هر دو فرم صحیح است . (به علت استفاده زیاد از این کلمات در طول زمان, معمولا سر هم نوشته میشوند) اما در مورد کلماتی که در آنها “in-law” وجود دارد , استفاده از خط تیره الزامی است و نمیتوان آنها را به صورت سر هم نوشت.

 

دیدگاه ها