صفات تفضیلی

نحوه صحیح نوشتن آدرس به زبان انگلیسی( قسمت اول)

نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی

درج نشانی گیرنده در نامه

نشانی گیرنده در سمت چپ نامه و پایین تر از نشانی فرستنده نوشته می شود. ضمنا نام شخص و موسسه گیرنده نیز نوشته می شود. بقیه موارد همانند نشانی فرستنده است.

نام کشور را حتما باید به آخر نشانی( روی پاکت نامه و داخل نامه) اضافه کنیم.

نوشتن نام گیرنده در داخل نامه

اگر نام شخص گیرنده را می دانید نام و نام خانوادگی او را پس از Mr.، Mrs. یا Miss بیاورید. (توجه: بعد از Missهرگز نقطه نمی گذاریم) می توانید حرف اول نام کوچک را بنویسید ولی در مورد نام خانوادگی نمی توان چنین کاری کرد.

مثال: Mr. J. Rank

صحت املایی نام گیرنده را حتما چک کنید.

اگر نام گیرنده نامه رانمی دانید اما عنوان شغلی وی را می دانید به جای نام شخص می توان عنوان را نوشت.

مثال: Professor of Washington University

می توانید خط اول نامه را  با نام اداره یا بخش خاصی از شرکت آغاز کنید.

مثال: The Accountants Department

می توان به جای نوشتن موارد فوق، یک خط پایین تر از نشانی گیرنده عبارت« قابل توجه اداره…. (یا نام شخص) را نوشت.

اگر هیچیک از اطلاعات فوق را ندارید کافیست نشانی گیرنده نامه را با نام شرکت شروع نمایید.

عبارت قابل توجه در ابتدای نامه (FAO)

FAO در اول نشانی گیرنده (داخل و روی پاکت نامه) نوشته می شود.

در خصوص نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

 • نام ساختمان (اگر وجود دارد)
 • شماره ساختمان
 • نام کوچه (در صورت وجود)
 • نام خیابان (یا جاده). اگر در نشانی دو خیابان وجود دارد ابتدا خیابان فرعی و سپس اصلی نوشته می شود
 • نام شهر
 • کد پستی (Zip, Zip code, Post code)
 • نام کشور

چند نکته در خصوص نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی (فرستنده و گیرنده)

 • هر خط نشانی نباید بیشتر از ۵ کلمه باشد
 • فقط در انتهای نشانی از نقطه استفاده می شود. در انتهای هر خط نشانی ویرگول می گذاریم.
 • اسامی خاص با حروف بزرگ شروع می شوند.
 • اسامی خاص را نباید ترجمه کرد. مثلا میدان بهار: Bahar Square نه Spring Square
 • اگر نام خیابان بصورت عدد یک کلمه ای باشد آن را با حروف می نویسیم در غیر اینصورت با عدد نوشته می شود.

مثال:  خیابان پنجم : Fifth Avenue

خیابان صدو سی ام: ۱۳۰rd Street

 • اگر نامه برای خارج از کشور نوشته می شود نام کشور مقصد در نشانی روی پاکت نامه و داخل نامه نوشته می شود.

 

دیدگاه ها