مکالمه ( بانک-هتل-خرید)

مكالمه شماره 1

در بانك

آيا ممكن است اين چك را نقد كنيد؟

?Can you cash this cheque, for me

بله، لطفاً پشت آن مشخصات خود را بنويسيد.

.Yes, but you haven’t endorsed the cheque

آيا ممكن است اسكناسهاي 100 دلاري لطف كنيد؟

.(Please give me 100 dollar notes (bills

فرمايش ديگري نداريد؟

?Anything else, sir

مي خواهم مقداري دلار را تبديل كنم.

.I want to change some dollars

چه مبلغ؟

?How much do you want to change

بيست دلار، نسبت مبادله ارزي چقدر است؟

?Twenty dollars. What is the rate of exchange

هر دلاري معادل هشت تومان.

.We give 8 Tomans for a dollar

 

مكالمه شماره 2

هتل

آيا ممكن است بهترين هتل را به من نشان دهيد؟

?Will you please tell me which is the best hotel here

يك اتاق يك تختي مي خواهم (دو تختي).

.(I want a room with one bed (two beds

یک اتاق با حمام خصوصي مي خواهم.

.I want a room with private bathroom

اتاق شبي چند است؟

?What is the price of a room per night

آيا مي توانم اتاق را ببينم؟

?Can I see the room

آيا مي توانيد در يك طبقه ي ديگر به من اتاق بدهيد؟

?‍Can you give a room on another floor

من اين اتاق را مي خواهم.

.I shall take this room

اتاق ساكتي مي خواهم.

.I want a quiet room

نمي توانم در اين اتاق بخوابم، سروصدا زياد است.

.I cannot sleep in this room, there is too much noise

دستور بدهيد چمدانهايم را بالا ببرند.

.Have my luggage taken up please

لطفاً مرا ساعت هفت بيدار كنيد.

.Wake me at seven in the morning

 

 

مکالمه شماره 3

خرید کردن

 

?🔵 How much is this

1- قیمت این چنده؟

🔴 .Fifty dollars for a radio? That’s a rip off

2- پنجاه دلار برای یک رادیو؟ سر گردنه است!

🔵 .Prices are going up/ going down

3- قیمت ها دارند بالا / پایین می روند.

🔴 .I never spend money on very expensive things. I just buy the things that are reasonably priced

4- هرگز پولم را صرف اجناس خیلی گران قیمت نمی کنم. فقط اجناسی را می خرم کہ قیمت متعارفی داشتہ باشند.

🔴 .You should bargain/ haggle with him over the price

5- باید سر قیمت باهاش چانه بزنی.

🔵 .I will beat the price down to 20 dollars

6- من قیمت را تا 20 دلار پایین می آورم.

🔴 .I won’t buy it at that price. You should give me a good discount

7- آن را به آن قیمت نمی خرم. باید تخفیف خوبی بهم بدهید.

🔵 .I hope we reach an agreement over the price

8- امیدوارم بر سر قیمت به توافق برسیم.

🔴 .All goods are on sale

9- همه اجناس حراج شده اند.

🔵 ?Can I buy this on credit

10- می توانم این را نسیه ببرم؟

🔴 ?How about buying on hire purchase

11- قسطی چطور؟

🔵 .I can pay for this washing machine by/ in installments

12- می توانم پول این ماشین لباس شویی را قسطی پرداخت کنم.

🔴 ?What if you don’t keep up the installments

13- اگر قسط ها را نپرداختید چطور؟

🔵 .I will pay by check/ in cash

14- من چک/ پول نقد می دهم.

 

 

 

دیدگاه ها