مقایسه صفات

مقایسه صفات

مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives

q

مقایسۀ صفات:

در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:

 

درجۀ مطلق: Positive Degree:
درجۀ تفضیلی:

Comparative Degree:

درجۀ عالی:

Superlative Degree:

صفت مطلق: Positive Adjective:

صفت مطلق:

حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود.

مثال:

 

دانش آموز باهوش a clever student

 

درجۀ مطلق: Positive Degree:

 

درجۀ مطلق:

وقتی صفت مطلق را برای مقایسۀ دو شخص یا دو شیء (که از نظر داشتن صفت مورد مقایسه برابر هستند) به کار برند آن را درجۀ مطلق و یا اصطلاحاً مقایسۀ تساوی Comparison of Equality گویند.

طرز ساختن:

صفت مورد مقایسه را بین دو as  قرار می دهند. as + صفت + as ،

as  قبل از صفت وظیفۀ قیدی و as بعد از صفت حالت ربط دارد.

مثال:

او هم قد برادر من است. He is as tall as my brother

درصورتیکه فعل منفی باشد، غالباً as، قبل از صفت به so تبدیل می شود.

مثال:

او به زیبایی خواهرش نیست. She is not so pretty as her sister.

 

صفت تفضیلی: Comparative Adjective:

صفت تفضیلی:

صفت تفضیلی مانند سایر صفات، حالت و چگونگی اسمی را توصیف می کند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می رود. علامت این صفت در زبان فارسی کلمۀ “تر” در آخر صفت مطلق است. مانند بزرگ تر، قوی تر، زرنگ تر

طرز ساختن:

کلیۀ صفات یک هجایی و غالب صفات دو هجایی را با افزودن er به آخر صفت مطلق می سازند.

بلند قد تر taller باهوش تر clever قوی تر stronger

بعضی از صفات دو هجایی و تمام صفات بیش از دو هجایی را با به کار بردن کلمۀ more قبل از صفت می سازند.

مثال:

جالب تر more interesting معروف تر more famous

 

درجۀ تفضیلی: Comparative Degree:

درجۀ تفضیلی:

درجۀ تفضیلی مقایسۀ بین دو شخص یا دو شیء است که یکی بر دیگری برتری دارد.

طرز ساختن:

بعد از صفت تفضیلی مورد نظر کلمۀ than به معنی “از” به کار می رود.

مثال:

این اتاق از آن یکی بزرگ تر است. This room is larger than that one.
بتی از خواهرش زیباتر است. Betty is more beautiful than her sister.

 

صفت عالی: Superlative Adjective:

صفت عالی:

این صفت نیز اسمی را توصیف کرده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می رود. علامت این صفت در فارسی کلمۀ “ترین” است که به آخر صفت مطلق افزوده می شود. مانند کوچکترین، زیباترین، قدیمی ترین.

طرز ساختن:

کلیۀ صفات یک هجایی و غالب صفات دو هجایی را با افزودن est به آخر صفت مطلق، تبدیل به صفت عالی می کنند. برخی صفات دو هجایی و تمام صفات بیش از دو هجایی را با به کار بردن کلمۀ most قبل از صفت مطلق می سازند.

مثال:

زیباترین most beautiful تاریک ترین darkest

 

درجۀ عالی: Superlative Degree:

درجۀ عالی:

مقایسۀ بین یک شخص با چند شخص و یا یک شیء، با چند شیء است که برتری یا کمتری موصوف را بین اشخاص یا اشیاء می رساند.

طرز ساختن:

قبل از صفت عالی حرف تعریف The و بعد از صفت عالی بر حسب نیاز حرف اضافۀ of و برای مکان in به کار می رود.

مثال:

علی قوی ترین است. (از همه قوی تر است.) Ali is the strongest of all.
او زیباترین دختر میهمانی بود. She was the most beautiful girl in the party.

اگر بخواهند صفت یک هجایی یا دو هجایی را که به حرف e ختم شده، به صورت تفضیلی و عالی درآورند، کافی است فقط r یاst به آخر آن اضافه کنند.

مثال:

بزرگ ترین (صفت عالی) largest بزرگ تر (صفت تفضیلی) larger بزرگ (صفت مطلق) large

هر گاه صفت یک یا دو هجایی به حرف y ختم شود در موقع افزودن er یا est حرف y را به i تبدیل کرده، سپس er یا estاضافه می کنند.

مثال:

خوشحال ترین (عالی) happiest خوشحال تر(تفضیلی) happier خوشحال (مطلق) happy

برقانون فوق صفت shy (خجول) ، استثناء است؛ و تغییری در y داده نمی شود.

مثال:

(عالی) shyest (تفضیلی) shyer (مطلق) shy

اگر قبل از y حرف با صدایی باشد، تغییری در y داده نمی شود.

مثال:

(عالی) greyest (تفضیلی) greyer (مطلق) grey

اگر صفتی به یکی از پسوندهای :

ed, able, ible, less, ful, al, ous, ive, ing ختم شود، در تفضیلی و عالی ، به ترتیب more و most می گیرد.

صفت عالی صفت تفضیلی صفت مطلق
most careful more careful careful
most famous more famous famous
most wicked more wicked wicked
most interesting more interesting interesting

برای ساختن صفات تفضیلی و عالی از صفات دو هجایی مطلق که بر هجای اول تکیه دارند، باید قبل از صفت مطلق به ترتیبmore و most به کار رود.

مثال:

صفت عالی صفت تفضیلی صفت مطلق
most ancient more ancient ancient

برخی از صفات دو هجایی نیز می توانند به دو صورت، حالت تفضیلی و عالی پیدا کنند.

مثال:

صفت عالی صفت تفضیلی صفت مطلق
quietest/most quiet quieter/more quiet quiet

صفاتی از این قبیل عبارتند از:

cruel (ظالم)، pleasant (دلپذیر)

تعدادی صفت در زبان انگلیسی وجود دارد که حالت تفضیلی و عالی آنها شکل مخصوصی دارد. این صفات عبارتند از:

 

معنی صفت عالی معنی صفت تفضیلی معنی صفت مطلق
best better خوب good
worst worse بد bad
worst worse بیمار ill
worst worse شرور evil
most more زیاد many
most more زیاد much
least less کم little
بیشترین furthest بیشتر further دور far
دورترین farthest دورتر farther دور far
آخرین latest دیرتر later دیر late
آخرین last آخری latter دیر late
uppermost upper بالایی up
innermost inner داخلی in
outermost outer خارجی out
foremost former پیشین fore
hindmost hinder عقبی hind
oldest older پیر، کهنه old
eldest elder پیر، کهنه old

صفات oldest و older برای انسان و و اشیاء، تواماً به کار می روند، ولی eldest و elder صرفاً برای انسان و اعضای خانواده به کار برده می شوند.

مثال:

او خواهر بزرگ من است. She is my older sister.
دوستم بزرگتر از شماست. My friend is older than you

باید توجه داشت که بعد از elder حرف ربط than به کار نمی رود.

ضمناً صفاتی که از زبان های دیگر وارد زبان انگلیسی شده اند، فقط به صورت صفت تفضیلی یا مقایسۀ تفضیلی به کار می روند و بعد از این صفات به جای حرف ربط than حرف اضافۀ to قرار می گیرد. این صفات به شرح زیر می باشند:

داخلی، درونی interior قبلی، مقدم prior
خارجی، بیرونی exterior بزرگ تر، ارشد (از نظر رتبه) senior
بزرگ تر major کوچک تر (از نظر رتبه) junior
کوچک تر، کهتر minor عقب تر posterior
عالی تر، برتر، بزرگ تر superior پایین تر، پست تر inferior

مثال:

او پایین تر از دوست من است. He is junior to my friend.
این پارچه به آن یکی برتری دارد. This cloth is superior to that.

افزایش یا کاهش متساوی را با فرمول زیر بیان می کنند.

the + صفت تفضیلی ….. + the + صفت تفضیلی …..

مثال:

هر قدر که بیشتر راحتی دارد، بیشتر احساس خوشحالی می کند. The more leisure he has, the happier he is.

افزایش یا کاهش تدریجی با دو صفت تفضیلی که با حرف ربط and به هم مربوط می شوند، بیان می شود.

مثال:

هوا سردتر و سردتر می شود. The weather is getting colder and colder.

گاهی مقایسه میان دو شخص یا شیء معین است. در این صورت پیش از صفت تفضیلی، حرف تعریف the قرار می گیرد و ساختمان جمله شبیه مقایسۀ عالی است.

مثال:

علی از دو بچه زرنگ تر است. Ali is the clever of the two children.
او از دو بچه بلند تر است. He is the taller of the two boys.

در مقایسۀ تفضیلی وقتی مصدر پس از حرف ربط than به کار رود، علامت مصدری to حذف می شود.

مثال:

بهتر است با کسی بروم از این که تنها بروم. It is nicer to go with someonethan go alone.
گاهی پیاده رفتن سریع تر از سوار شدن به اتوبوس شخص را به مقصد می رساند. It is sometimes quicker to walkthan take a bus.

در انگلیسی دستوری و و نوشتاری ، ضمیر پس از حروف ربط than و as حالت فاعلی دارد و در واقع، فاعل فعل پس از خود محسوب می شود، چه فعل ذکر شود یا نشود. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر حروف ربط مذکور قبل از ضمیر سوم شخص واقع شده باشد، معمولاً تکرار فعل ضرورت پیدا می کند.

مثال:

او پول بییشتری از آن خانم دارد. He has more money than she has.
من به با هوشی او نیستم. I am not so clever as he is.

اگر حروف ربط فوق الذکر قبل از اول شخص و دوم شخص به کار رفته باشند، معمولاً فعل حذف می شود.

مثال:

من هم سن شما نیستم. I am not as old as you.
او وقت بیشتری از من دارد. He has more time than I.

در انگلیسی گفتاری و محاوره ای، ضمیر بعد از حرف ربط than معمولاً حالت مفعولی دارد.

مثال:

او وقت بیشتری از من دارد. He has more time than me.

very قبل از صفت یا قید مطلق و much قبل از صفت یا قید تفضیلی به کار می رود.

مثال:

امروز زیاد احساس سرما نمی کنم. I am not feeling very cold today.
امروز حالم خیلی بهتر است. I am feeling much better today.

تنها هنگام کاربرد کلمۀ different به جای very از much استفاده می شود.

مثال:

این با آن یکی زیاد فرق ندارد. This is not much different from that one.

با کاربرد the قبل از صفت عالی می توان آن را به عنوان ضمیر به کار برد.

مثال:

بزرگ ترین (فرد) فقط هشت ساله بود. The eldest was only eight years old.

دیدگاه ها