معنی اصطلاح to get hitched و معادل فارسی just got hitched

got hitched در زبان انگلیسی یک slang یا عبارت خودمانی است. معنی اصطلاح to get hitched یا بعبارتی معادل فارسی آن با ترجمه تحت الفظی آن کاملاً متفاوت است.

معنی اصطلاح to get hitched

to get hitched (slang) = to get married

معنی یا معادل فارسی عبارت فعلی to get hitched  که یک slang یا عبارت خودمانی انگلیسی است، ازدواج کردن یا متأهل شدن است.

این عبارت گاهی هم بصورت just got hitched استفاده میشود که معادل just got married یا تازه عروس و داماد است.

در مثال زیر معنی اصطلاح to get hitched به معنی ازدواج کردن است

Is Ali really getting hitched then?!

(پس علی داره ازدواج میکنه؟!)

جالبه بدونید معنی اصطلاح to get hitched بصورت تحت الفظی، گیر افتادن یا به جایی بسته بودن است!

Do you really think that getting hitched seems like getting hitched?!

دیدگاه ها