دستور زبان

معادل عبارت “ نا امید شدن از کسی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ نا امید شدن از کسی ” در زبان انگلیسی را به صورت

Disappointed in

یا

Disappointed with

نشان می دهیم و نه به صورت:

Disappointed from

بنابراین:

نا امید شدن از کسی : 

Disappointed from

✓ Disappointed in

✓ Disappointed with

مثال:

Jane was disappointed from her son

✓ Jane was disappointed with/in her son

جین از پسرش ناامید شده بود.

نکته:
قبل از انسان حرف اضافه with یا in استفاده می شود.
قبل از اشیا حرف اضافه by، about، و یا at استفاده می شود.
قبل از اسم مصدر (اسم ing دار) حرف اضافه at استفاده می شود.


مطلب پیشنهادی : عبارات اصطلاحی مربوط به Tire و Tired در زبان انگلیسی

دیدگاه ها