دستور زبان

معادل عبارت “ نا امید شدن از چیزی” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ نا امید شدن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Disappointed by

یا

Disappointed at

یا

Disappointed about

نشان می دهیم و نه به صورت:

Disappointed from

بنابراین:

نا امید شدن از چیزی : 

Disappointed from

✓ Disappointed by

✓ Disappointed at

✓ Disappointed about

مثال:

Kate was disappointed from the low mark she got in the test

✓ Kate was disappointed by/at/about the low mark she got in the test

کیت از نمره ای که در امتحان گرفته بود بسیار نا امید شده بود.


مطلب پیشنهادی : عبارات اصطلاحی مربوط به Tire و Tired در زبان انگلیسی

دیدگاه ها