travel

معادل عبارت “ محافظت کردن در برابر  … ”

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه استفاده از معادل عبارت “ محافظت کردن در برابر  … ” در زبان انگلیسی است که عبارت صحیح آن را به صورت

Guard against

نشان می دهیم و نه به صورت:

Guard from

بنابراین:

محافظت کردن در برابر  … 

Guard from

✓ Guard against

مثال:

You must guard from bad habits

 You must guard against bad habits

شما باید در برابر حوادث و اتفاقات بد از خود محافظت کنی.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها