دستور زبان

معادل عبارت “ متفاوت بودن از چیزی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ متفاوت بودن از چیزی ” در زبان انگلیسی را به صورت

Different from

نشان می دهیم و نه به صورت:

Different than

بنابراین:

متفاوت بودن از … : 

✓ Different from

Different than

مثال:

My book is different than yours

My book is different from yours

کتاب من متفاوت از کتاب تو است.

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید


مطلب پیشنهادی : عبارات اصطلاحی مربوط به Think (فکر کردن) در زبان انگلیسی

دیدگاه ها