دستور زبان

معادل عبارت “ عوض کردن با … ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ عوض کردن با … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Exchange for

نشان می دهیم و نه به صورت:

Exchange by

بنابراین:

عوض کردن با … : 

Exchange by

✓ Exchange for

مثال:

He exchanged his collection of matchboxes by some foreign stamps

 He exchanged his collection of matchboxes for some foreign stamps

او کلکسیون مربوط به جعبه های کبریت خود را با چند تمبر خارجی عوض کرد.


مطلب پیشنهادی : اصطلاحاتی در مورد زمان در زبان انگلیسی

دیدگاه ها