دستور زبان

معادل عبارت “ در لباس خاصی ظاهر شدن ” یا “لباس خاصی را پوشیدن” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ در لباس خاصی ظاهر شدن ” یا “لباس خاصی را پوشیدن” در زبان انگلیسی را به صورت

Dressed in

نشان می دهیم و نه به صورت:

Dressed with

بنابراین:

“در لباس خاصی ظاهر شدن” یا “لباس خاصی را پوشیدن” : 

Dressed with

✓  Dressed in

مثال:

The woman was dressed with black

✓  The woman was dressed in black

خانم لباس مشکی پوشیده بود / خانم در لباش سیاه ظاهر شد.

نکته:

جمله فوق را به شکل زیر نیز می توان بیان کرد:

The woman was in black


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ با دم شیر بازی نکن ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها