travel

معادل عبارت “ خلاص شدن از … ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ خلاص شدن از … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Get rid of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Get rid from

بنابراین:

خلاص شدن از … 

Get rid from

✓ Get rid of

مثال:

I’ll be glad to get rid from him

 I’ll be glad to get rid of him

من خوشحال میشم که از او خلاص بشم.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها