travel

معادل عبارت “ حسادت به چیزی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه در معادل عبارت “ حسادت به چیزی ” در زبان انگلیسی می باشد که به صورت زیر است

Jealous of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Jealous from

بنابراین:

حسادت به … 

Jealous from

✓ Jealous of

مثال:

He’s very jealous from his brother

✓ He’s very jealous of his brother

او نسبت به برادرش خیلی حسود است.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها