دستور زبان

معادل عبارت “ تقسیم کردن به چند بخش” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “  تقسیم کردن به چند بخش ” در زبان انگلیسی را به صورت

Divide into

نشان می دهیم و نه به صورت:

Divide in

بنابراین:

تقسیم کردن به چند بخش … : 

 Divide in

✓   Divide into

مثال:

I divided the cake in four parts

✓   divided the cake into four parts

من کیک را به چهار بخش تقسیم کردم.

نکته:

اگر تقسیم کردن به مفهوم نصف کردن باشد، از حرف اضافه in استفاده می کنیم. مثال:

Paul divided the apple in half (or in two)

پل سیب را به دو نصف تقسیم کرد.


مطلب پیشنهادی : عبارات اصطلاحی مربوط به Tremble (لرزیدن) در زبان انگلیسی

دیدگاه ها