travel

معادل عبارت “ بى تفاوت بودن به چیزی  ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه استفاده از معادل عبارت “ بى تفاوت بودن به چیزی  ” در زبان انگلیسی است که عبارت صحیح آن را به صورت

Indifferent to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Indifferent for

بنابراین:

بى تفاوت بودن به … 

Indifferent for

✓ Indifferent to

مثال:

They’re indifferent for politics

 They’re indifferent to politics

آنها نسبت به سیاست بی تفاوت هستند.

 

امیدوار هستیم که این سری از مطالب اشتباهات رایج در زبان انگلیسی برای شما زبان آموزان گرامی مفید واقع شود و به پاس زحمات ما برای جمع آوری، مطالب وبسایت را به دوستان خود معرفی نمایید.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها